• Groothandelsprijzen - alle prijzen zijn excl. BTW
 • Gratis verzending vanaf €500,-
 • Voor horeca professionals in lifestyle!

8.8Uit 23 beoordelingen

Interior Label - Bar & Restaurant Decorations. Inspirerende merken tegen groothandelsprijzen!

Interior Label - Bar & Restaurant Decorations. Inspirerende merken tegen groothandelsprijzen!


  Algemene voorwaarden

  De besloten vennootschap Interior Label by Rein Rambaldo B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78034167.
  Kantoorhoudend
  aan de Virulylaan 5A, 2267BR te Leidschendam.
  Bezoekadres: Herenstraat 120, 2271 CL te Voorburg - Nederland

  Bank rek nr: NL83KNAB0402429877 Interior Label by Rein Rambaldo BV

  BTW nummer: NL 8612 40 194 B01

  Download hier de algemene voorwaarden van Interior Label by Rein Rambaldo BV

  Artikel 1 Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.
  3. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep, die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.
  4. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Interior Label by Rein Rambaldo.
  5. Producten: De Producten die door Interior Label by Rein Rambaldo worden aangeboden zijn meubels almede interior accessoires.
  6. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Interior Label by Rein Rambaldo.
   
  Artikel 2   Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Interior Label by Rein Rambaldo en iedere Overeenkomst tussen Interior Label by Rein Rambaldo en een Koper en op elk Product dat door Interior Label by Rein Rambaldo wordt aangeboden.
  2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Interior Label by Rein Rambaldo aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Interior Label by Rein Rambaldo zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
  3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Interior Label by Rein Rambaldo is overeengekomen.
  4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
  6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
  7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
   
  Artikel 3   Het Aanbod
  1. Alle door Interior Label by Rein Rambaldo gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
  2. Interior Label by Rein Rambaldo is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Interior Label by Rein Rambaldo het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Interior Label by Rein Rambaldo gegronde reden te weigeren.
  3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Interior Label by Rein Rambaldo niet binden.  Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Interior Label by Rein Rambaldo kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het Product.
  4. Levertijden en termijnen vermeld in het Aanbod van Interior Label by Rein Rambaldo zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Interior Label by Rein Rambaldo niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs.
  6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.
  7. Interior Label by Rein Rambaldo behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen en opslagkosten die zich kunnen voordoen in de periode tussen de ondertekening van het contract en de factuurdatum bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
  8. Indien de uitvoering van de Overeenkomst meerwerk opleveren voor Interior Label by Rein Rambaldo, is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
  9. Interior Label by Rein Rambaldo heeft het recht om een odpracht om haar eigen redenen te weigeren, ook al is Opdrachtgever aangesloten bij het dealernetwerk van Interior Label by Rein Rambaldo.
   
  Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst
  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Interior Label by Rein Rambaldo  heeft aanvaard door het betreffende Product te betalen.
  2. Een Aanbod kan door Interior Label by Rein Rambaldo gedaan worden via de website.
  3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Interior Label by Rein Rambaldo, zal Interior Label by Rein Rambaldo de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
  4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het  Aanbod is Interior Label by Rein Rambaldo daaraan niet gebonden.
  5. Interior Label by Rein Rambaldo is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
  6. Het herroepingsrecht is uitgesloten.
   
  Artikel 5   Uitvoering van de Overeenkomst
  1. Interior Label by Rein Rambaldo zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Interior Label by Rein Rambaldo het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
  3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interior Label by Rein Rambaldo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Interior Label by Rein Rambaldo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Interior Label by Rein Rambaldo zijn verstrekt, heeft Interior Label by Rein Rambaldo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
  4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Interior Label by Rein Rambaldo niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Interior Label by Rein Rambaldo, is Koper gehouden om  dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
  5. Interior Label by Rein Rambaldo kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
  6. Interior Label by Rein Rambaldo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Interior Label by Rein Rambaldo is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Interior Label by Rein Rambaldo bekend was.
  7. Koper vrijwaart Interior Label by Rein Rambaldo voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.
   
  Artikel 6   Levering
  1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Interior Label by Rein Rambaldo of er door andere omstandigheden buiten de macht van Interior Label by Rein Rambaldo enige vertraging ontstaat, heeft Interior Label by Rein Rambaldo recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Interior Label by Rein Rambaldo schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
  2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
  3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Interior Label by Rein Rambaldo gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
  4. Indien de Producten worden bezorgd door Interior Label by Rein Rambaldo of een externe vervoerder is Interior Label by Rein Rambaldo, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. Indien Interior Label by Rein Rambaldo gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Interior Label by Rein Rambaldo ter beschikking heeft gesteld.
  6. Indien Interior Label by Rein Rambaldo een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.
  7. Interior Label by Rein Rambaldo is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Interior Label by Rein Rambaldo is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
  8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Interior Label by Rein Rambaldo behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.
   
  Artikel 7   Verpakking en transport
  1. Interior Label by Rein Rambaldo verbindt zichjegens Koper omdeteleverenzaken behoorlijk teverpakken enopzodanige wijzetebeveiligen, datzijbijnormaal gebruik hunbestemming ingoede staatbereiken.
  2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking enverpakkingsmateriaal.
  3. Hetaannemen van zaken zonder op-ofaanmerkingen opdevrachtbrief ofhet reçugeldtalsbewijs datdeverpakking ingoede staatverkeerde ten tijde van de verzending.
  4. Interior Label by Rein Rambaldo hanteert verzendkosten. De hoogte van deze kosten zullen nader bepaald worden en mede afhankelijk zijn van de grote van de bestelling.
   
  Artikel 8   Onderzoek, reclamaties
  1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering te onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
  2. Interior Label by Rein Rambaldo erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van het Product door Koper.
  3. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Interior Label by Rein Rambaldo te worden gemeld op [email protected].Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product.
  4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Interior Label by Rein Rambaldo op de wijze zoals door Interior Label by Rein Rambaldo aangegeven.
  5. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch de betaling kan uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de retourzending duren. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer.
  6. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft zij geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om eventuele openstaande facturen te verrekenen.
  7. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Interior Label by Rein Rambaldo te wijten is, zal Interior Label by Rein Rambaldo na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Interior Label by Rein Rambaldo.
   
  Artikel 9   Prijzen
  1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
  2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
  4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Interior Label by Rein Rambaldo geen invloed heeft, kan Interior Label by Rein Rambaldo deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
   
  Artikel 10   Betaling en incassobeleid
  1. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode en op de wijze waarop Label by Rein Rambaldo aangeeft.
  2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Interior Label by Rein Rambaldo. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Interior Label by Rein Rambaldo een andere betalingstermijn overeenkomen.
  4. Indien een periodieke betalingsverplichting van Koper is overeengekomen, is Interior Label by Rein Rambaldo gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
  5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Interior Label by Rein Rambaldo op de Koper onmiddellijk opeisbaar.
  6. Interior Label by Rein Rambaldo heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Interior Label by Rein Rambaldo kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Interior Label by Rein Rambaldo kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
  7. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper in verzuim. 
  8. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Interior Label by Rein Rambaldo zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
  9. Indien Interior Label by Rein Rambaldo meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.
   
  Artikel 11   Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Interior Label by Rein Rambaldo geleverde zaken, blijven eigendom van Interior Label by Rein Rambaldo totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Interior Label by Rein Rambaldo gesloten Overeenkomsten is nagekomen.
  2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.
  3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Interior Label by Rein Rambaldo zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
  4. Voor het geval dat Interior Label by Rein Rambaldo haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Interior Label by Rein Rambaldo of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Interior Label by Rein Rambaldo zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
  5. Interior Label by Rein Rambaldo heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Interior Label by Rein Rambaldo. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Interior Label by Rein Rambaldo zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.
  6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Interior Label by Rein Rambaldo worden vergoed door Koper.
   
  Artikel 12   Garantie
  1. Interior Label by Rein Rambaldo staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Dit geldt ook indien de te leveren zaken bestemd zijn voor het gebruik in het buitenland en Koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Verkoper.
  2. Op de aangeboden Producten rust een productgarantie van één jaar tenzij anders aangegeven. Interior Label by Rein Rambaldo is in dat geval niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever gemaakte meerkosten van welke aard ook.
  3. Indien Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht, reparaties heeft uitgevoerd of geleverde zaken op een ongebruikelijke wijze heeft gebruikt, is Interior Label by Rein Rambaldo niet verplicht de garantie te honoreren.
  4. Indien Opdrachtgever aanspraak wil maken op deze garantie, dient hij dit schriftelijk aan te geven binnen 14 dagen nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Ten aanzien van de goederen dient vanaf het moment dat de claim is ingediend tot het moment dat Interior Label by Rein Rambaldo de claim heeft onderzocht geen wijziging te worden aangebracht.
   
  Artikel 13   Opschorting en ontbinding
  1. Interior Label by Rein Rambaldo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  2. Bovendien is Interior Label by Rein Rambaldo bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Interior Label by Rein Rambaldo gesloten Overeenkomst voortvloeien.
  3. Voorts is Interior Label by Rein Rambaldo bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Interior Label by Rein Rambaldo op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Interior Label by Rein Rambaldo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
  5. Interior Label by Rein Rambaldo behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
   
  Artikel 14   Beperking aansprakelijkheid
  1.  Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Interior Label by Rein Rambaldo leidt tot aansprakelijkheid van Interior Label by Rein Rambaldo jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Interior Label by Rein Rambaldo in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Interior Label by Rein Rambaldo is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
  2. Interior Label by Rein Rambaldo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. 
  3. Interior Label by Rein Rambaldo is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Alle schade aan Producten ten gevolge van het gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).
  4. Interior Label by Rein Rambaldo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.
  5. Interior Label by Rein Rambaldo is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
  6. Interior Label by Rein Rambaldo staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Interior Label by Rein Rambaldo verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
  7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Interior Label by Rein Rambaldo vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Interior Label by Rein Rambaldo binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.
   
  Artikel 15   Overmacht
  1. Interior Label by Rein Rambaldo is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij  gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Interior Label by Rein Rambaldo, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Interior Label by Rein Rambaldo zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Interior Label by Rein Rambaldo en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Interior Label by Rein Rambaldo buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
  3. Interior Label by Rein Rambaldo heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Interior Label by Rein Rambaldo haar verbintenis had moeten nakomen.
  4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
  5. Voor zo ver Interior Label by Rein Rambaldo ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Interior Label by Rein Rambaldo gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.
   
  Artikel 16   Risico-overgang
  1. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Interior Label by Rein Rambaldo of dienst leverancier verlaten.
   
  Artikel 17   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 
  1. Interior Label by Rein Rambaldo gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Interior Label by Rein Rambaldo de betrokkene hierover informeren.
  2. Indien Interior Label by Rein Rambaldo op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
   
  Artikel 18   Klachten
  1.  Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Interior Label by Rein Rambaldo en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via [email protected] met als onderwerp “Klacht” en worden alleen behandeld door middel van ons formulier.
  2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Interior Label by Rein Rambaldo de klacht in behandeling kunnen nemen. De klacht moet zijn voorzien van een duidelijke visuele ondersteuning van het gebrek, te weten: foto- of videomateriaal ten aanzien van de klacht/het gebrek.
  3. Interior Label by Rein Rambaldo zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
  5. Koper is verplicht de goederen onmiddellijk na levering grondig te inspecteren en controleren op het eventueel aanwezig zijn van gebreken. Indien Koper van mening is dat er gebreken zijn, dient Koper deze gebreken bij ontvangst op de vrachtbrief van de afzender te vermelden en hiervan melding te doen aan Leverancier binnen 48 uur na levering per brief inclusief illustraties. Claims worden alleen geaccepteerd als ze binnen 48 uur na levering schriftelijk bij Interior Label by Rein Rambaldo zijn ingediend. Na het verstrijken van voornoemde termijn worden de geleverde zaken geacht door Koper onherroepelijk en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard. Eventuele claims moeten worden ingediend binnen een jaar na tijdige mededeling van de claim op straffe van verval. De bewijslast voor tijdige communicatie van de claim ligt bij Koper.
  6. Vorderingen van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.
   
  Artikel 19   Toepasselijk recht
  1. Op elke Overeenkomst tussen Interior Label by Rein Rambaldo en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Interior Label by Rein Rambaldo heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
  3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Interior Label by Rein Rambaldo en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Den Haag, locatie Den Haag tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.
   
   
  Leidschendam, 14 mei 2020

   

   

   

  Klik hier om naar de webshop te gaan
  Log in voor prijzen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Interior Label 9.6 / 10 - 20 Reviews @ Thuiswinkel waarborg
  ← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen